วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกวันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557ผู้ที่ได้รับรางวัล ประกวดภาพถ่าย
“งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชน์เมืองพิจิตรประจำปี 2557”
รางวัลที่ 1 นายณัฐวุฒิ ประสานจิตร
รางวัลที่ 2 นายพินิจ พรมจาด
รางวัลที่ 3 นายวิกรม อมรดารา
รางวัลชมเชยมี 5 รางวัล มีผู้ได้รางวัล 4 รางวัล
1. นายเฉลิม เขียวพุ่มพวง
2. นายภาสกร เพ็ชรรัตน์
3. นายพอ อังคุระษี
4. นางสาวกัลยรัตน์ วัดเกวี้ยพงษ์


รางวัล ที่ได้รับ
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท, หลวงพ่อเพชรบูชา 5 นิ้ว 1 องค์ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท, หลวงพ่อเพชรบูชา 3 นิ้ว 1 องค์ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท, หลวงพ่อเพชรบูชา 3 นิ้ว 1 องค์ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวม 5,000 บาท
ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อแสดงหลักฐานขอรับรางวัลได้ที่ โรงเรียน หลวงพ่อเพชรวิทยา
โทรศัพท์ 056-615357 ตั้งแต่วันที่ 3-7 มีนาคม 2557 เวลา 9.00- 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

                     
                                โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก            
                                                                                26  ธันาวาคม 2556

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีวันไหว้ครู โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
13 มิถุนายน 2556 08.00-11.00 น.